Νέα προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα ανακοινωθεί εντός του Ιουλίου 2019.

Στο μεταξύ, παρακαλούνται οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές να μελετήσουν προσεκτικά το υλικό που υπάρχει στους παρακάτω συνδέσμους και αφορά τον προηγούμενο κύκλο εισαγωγής στο Μεταπτυχιακό (του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019!

;

Ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή νέων φοιτητών στο Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (με έναρξη των μαθημάτων τον Νοέμβριο του 2018).

Πριν προχωρήσουν στην υποβολή αίτησης υποψηφιότητας, οι υποψήφιοι θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά τη σχετική Προκήρυξη η οπόια είναι διαθέσιμη εδώ.

Διαδικασία εισαγωγής νέων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019:

Οι ενδιαφερόμενοι για εισαγωγή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού, στο email information@tourism-master.gr αίτηση και βιογραφικό σημείωμα (υποδείγματά τους βρίσκονται διαθέσιμα παρακάτω) καθώς και σκαναρισμένα αντίγραφα των πτυχίων και των λοιπών δικαιολογητικών που επικαλούνται στην αίτησή τους, μέχρι και την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018 – αιτήσεις που θα παραληφθούν μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνουν δεκτές.

Θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη όλων των υποψηφίων. Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν την Δευτέρα 5/11/2018 και την Τρίτη 6/11/2018.

Τα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν (σκαναρισμένα) με email προς υποστήριξη της υποψηφιότητας μέχρι και την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018 είναι τα παρακάτω:

 • Αίτηση (σύμφωνα με το υπόδειγμα που είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή: docx,  pdf)
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα & Φωτογραφία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή: docx,  pdf)
 • Αντίγραφο Πτυχίου (απλή φωτοτυπία)
 • Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας Πτυχίου με ακριβή Μέσο Όρο (απλή φωτοτυπία)
 • Αντίγραφο άλλου Μεταπτυχιακού, εάν υπάρχει (απλή φωτοτυπία)
 • Αναγνώριση του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους έχουν πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού (απλή φωτοτυπία)
 • Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ΑΣΕΠ (η απόδειξη της γλωσσομάθειας γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται από τις προκηρύξεις διαγωνισμών του ΑΣΕΠ) ή TOEFL (Test of English as a Foreign Language) με σκορ τουλάχιστον 72 στο Internet-based test, ή άλλο ανάλογο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής (απλή φωτοτυπία)
 • Δύο Συστατικές επιστολές (σύμφωνα με το υπόδειγμα που είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή: docx,  pdf)
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή/και διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν),
 • Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (απλή φωτοτυπία)

Θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη όλων των υποψηφίων. Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν την Δευτέρα 5/11/2018 και την Τρίτη 6/11/2018 και οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με προσωπικό email για τον ακριβή τόπο και χρόνο. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης οι υποψήφιοι θα πρέπει να φέρουν μαζί τους και να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή όλα τα δικαιολογητικά της υποψηφιότητάς τους που κατέθεσαν ηλεκτρονικά.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων που ποσοτικοποιούνται μέσω µοριοδότησης, είναι τα παρακάτω:

Α/Α Κριτήριο Αξιολόγησης Μόρια (έως)
1 Γενικός βαθµός πτυχίου (1 μόριο ανα βαθμό) 10
2 Βαθμολογία μαθημάτων συναφή με το γνωστικό αντικείμενο 5
3 Συστατικές επιστολές (5 μόρια η κάθε μία) 10
4 Η κατοχή πτυχίων στην Αγγλική γλώσσα ανώτερου επιπέδου από αυτό που συνιστά την προϋπόθεση συμμετοχής (Γ1 – Γ2: 5 μόρια) 5
5 Η καλή γνώση µιας επιπλέον ξένης γλώσσας εκτός των Αγγλικών (Β2 5: μόρια, Γ1 – Γ2: 10 μόρια) 10
6 Άλλος Μεταπτυχιακός τίτλος (εάν υπάρχει, 5 μόρια) ή Διδακτορικός τίτλος σπουδών (εάν υπάρχει, 10 μόρια) 10
7 Συναφής ερευνητική δραστηριότητα (εάν υπάρχει), π.χ. ερευνητικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια σχετικές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., συμμετοχή σε ερευνητικά έργα, κ.λπ. (1 μόριο ανα δημοσίευση ή ερευνητικό έργο με μέγιστο τα 10 μόρια) 10
8 Προσωπική Συνέντευξη 40
ΣΥΝΟΛΟ 100