Προκήρυξη για εισαγωγή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2021–2022 (χωρίς τέλη φοίτησης):

Το πρόγραμμα είναι δωρεάν και δεν απαιτεί την καταβολή τελών φοίτησης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται καθημερινές (15.00-22.00) ή/και επιλεγμένα Σαββατοκύριακα στις εγκαταστάσεις της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης στη Σίνδο. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.  Ο αριθμός των θέσεων ανά κύκλο εισαγωγής είναι εικοσιοκτώ (28).

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να υποβάλλουν την αίτησή τους καλούνται όπως συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στοιχείων και υποβολής αρχείων, στο σύνδεσμο https://forms.gle/sxMrNgJgwKosQ9iN7 μέχρι την 30/5/2021. Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:

  • Αίτηση
  • Βιογραφικό Σημείωμα
  • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Αναλυτική Βαθμολογία με ακριβή Μέσο Όρο
  • Αναγνώριση του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους έχουν πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού
  • Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2 και πάνω)
  • Αποδεικτικό καλής γνώσης 2ης ξένης γλώσσας (εάν υπάρχει)
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις
  • Δύο Συστατικές επιστολές (εάν υπάρχουν, από καθηγητή ΑΕΙ ή από εργοδότη)

Η υποβολή υποψηφιότητας γίνεται αποκλειστικά μέσα από την εν λόγω πλατφόρμα και με κανέναν άλλον τρόπο.

Προκήρυξη Εισαγωγής (docx)
Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας (docx)
Βιογραφικό Σημείωμα (Υπόδειγμα) (docx)
Υπόδειγμα Συστατικής Επιστολής (docx)