ΝΕΟ: Προκήρυξη για εισαγωγή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2020–2021 (χωρίς τέλη φοίτησης):

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να υποβάλλουν την αίτησή τους καλούνται όπως συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στοιχείων και υποβολής αρχείων, στο σύνδεσμο https://forms.gle/dFp5GVEjsYqjQ45t8 μέχρι την 7/06/2020. Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:

  • Αίτηση
  • Βιογραφικό Σημείωμα
  • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Αναλυτική Βαθμολογία με ακριβή Μέσο Όρο
  • Αναγνώριση του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους έχουν πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού
  • Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β1 και πάνω)
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις
  • Αποδεικτικά εκπαιδευτικής / επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
  • Δύο Συστατικές επιστολές (από καθηγητή ΑΕΙ ή από εργοδότη).

Η υποβολή υποψηφιότητας γίνεται αποκλειστικά μέσα από την εν λόγω πλατφόρμα και με κανέναν άλλον τρόπο.

Προκήρυξη Εισαγωγής (pdf)
Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας (docx)
Βιογραφικό Σημείωμα (Υπόδειγμα) (docx)
Υπόδειγμα Συστατικής Επιστολής (docx)