Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. (πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής και της αλλοδαπής, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Το Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών δεν έχει τέλη φοίτησης. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του σπουδάζουν καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Ο αριθμός των εισακτέων ανά κύκλο εισαγωγής (το χειμερινό ή/και το εαρινό εξάμηνο) προβλέπεται να είναι κατ’ ανώτατο όριο είκοσι-οκτώ (28). Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός των εισακτέων έως 15% επί του συνόλου, εφόσον υπάρχουν υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές που ισοβαθμούν στην τελευταία (28η) θέση κατάταξης κατά τη διαδικασία επιλογής. Η επιλογή τους γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές προβλέψεις του Κανονισμού Σπουδών του Π.Μ.Σ. Επιπλέον, γίνεται δεκτός ένας υπότροφός του ΙΚΥ που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ και ένας αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού κράτους όπως προβλέπει ο Νόμος 3685/2008 άρθρο 4 παρ. 3.

Η αίτηση εισαγωγής νέων μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του Διαδικτύου. Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία εισαγωγής μπορείτε να δείτε εδώ.