Προκήρυξη για εισαγωγή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2024–2025 (χωρίς τέλη φοίτησης):

Το πρόγραμμα είναι δωρεάν και δεν απαιτεί την καταβολή τελών φοίτησης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται πρωϊνές ή/και απογευματινές ώρες καθημερινές ή/ και Σαββατοκύριακα, κάθε εβδομάδα, ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος και των διδασκόντων, στις εγκαταστάσεις της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης στη Σίνδο. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Επιτρέπονται μέχρι δύο απουσίες ανά μάθημα για εξαιρετικούς λόγους. Ο αριθμός των θέσεων ανά κύκλο εισαγωγής είναι είκοσι οκτώ (28).

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να υποβάλλουν την αίτησή τους καλούνται όπως συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στοιχείων και υποβολής αρχείων, στο σύνδεσμο https://forms.gle/tFmxSM32hRMMky4z6 μέχρι την 12/4/2024. Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:

  • Βιογραφικό Σημείωμα

  • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

  • Αναλυτική Βαθμολογία με ακριβή Μέσο Όρο

  • Αναγνώριση του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους έχουν πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού

  • Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2 και πάνω)

  • Αποδεικτικό καλής γνώσης 2ης ξένης γλώσσας (εάν υπάρχει)

  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις

  • Δύο Συστατικές επιστολές (εάν υπάρχουν, από καθηγητή ΑΕΙ ή από εργοδότη)

Η υποβολή υποψηφιότητας γίνεται αποκλειστικά μέσα από την εν λόγω πλατφόρμα και με κανέναν άλλον τρόπο.

Προκήρυξη Εισαγωγής (pdf)
Βιογραφικό Σημείωμα (Υπόδειγμα)
Συστατική Επιστολή (Υπόδειγμα)