Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα «κορμού», υποχρεωτικά μαθήματα «κατεύθυνσης» και μαθήματα «επιλογής». Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο παρουσιάζονται ακολούθως:

Α’ εξάμηνο σπουδών:

Στο Α΄ εξάμηνο, όλοι οι φοιτητές παρακολουθούν τα παρακάτω 5 υποχρεωτικά μαθήματα «κορμού»:

 • Εισαγωγή στον Τουρισμό, τη Φιλοξενία και τα Ταξίδια (6 ECTS)
 • Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων (6 ECTS)
 • Μεθοδολογίες Έρευνας (6 ECTS)
 • Τουριστικό Μάρκετινγκ & Διοίκηση Εμπειριών (6 ECTS)
 • Τουριστική Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (6 ECTS)

Β’ εξάμηνο σπουδών:

Το Β΄ εξάμηνο αποτελεί σύνθεση υποχρεωτικών μαθημάτων «κορμού», υποχρεωτικών μαθημάτων «κατεύθυνσης» και μαθημάτων «επιλογής». Όλοι οι φοιτητές παρακολουθούν υποχρεωτικά τα παρακάτω δύο μαθήματα «κορμού»:

 • Πολιτική και Στρατηγική Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών (6 ECTS)
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στον Τουρισμό (6 ECTS)

Φοιτητές της Κατεύθυνσης «Διοίκηση Ξενοδοχειακών & Ταξιδιωτικών Επιχειρήσεων» παρακολουθούν υποχρεωτικά τα παρακάτω δύο μαθήματα «κατεύθυνσης»:

 • Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας & Ξενοδοχειακών Λειτουργιών (6 ECTS)
 • Διοίκηση Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών & Αεροπορικών Επιχειρήσεων (6 ECTS)

Επίσης, φοιτητές της ίδιας κατεύθυνσης επιλέγουν ένα από τα παρακάτω μαθήματα «επιλογής»:

 • Ηλεκτρονικά Συστήματα & Κανάλια Διανομής στον Τουρισμό (6 ECTS)
 • Επενδυτικές Μελέτες και Χρηματοδότηση στον Τουρισμό (6 ECTS)

Φοιτητές της Κατεύθυνσης «Μάρκετινγκ & Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών» παρακολουθούν υποχρεωτικά τα παρακάτω δύο μαθήματα «κατεύθυνσης»:

 • Βιώσιμη Τουριστική Πολιτική & Ανάπτυξη (6 ECTS)
 • Διοίκηση & Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών (6 ECTS)

Επίσης, φοιτητές της ίδιας κατεύθυνσης επιλέγουν ένα από τα παρακάτω μαθήματα «επιλογής»:

 • Ηλεκτρονικά Συστήματα & Κανάλια Διανομής στον Τουρισμό (6 ECTS)
 • Επενδυτικές Μελέτες και Χρηματοδότηση στον Τουρισμό (6 ECTS)

Φοιτητές της Κατεύθυνσης «Διοίκηση Ειδικών Μορφών Τουρισμού» παρακολουθούν υποχρεωτικά τα παρακάτω δύο μαθήματα «κατεύθυνσης»:

 • Τουρισμός Πολιτιστικής Κληρονομιάς (6 ECTS)
 • Θεματικές Μορφές Τουρισμού (6 ECTS)

Επίσης, φοιτητές της ίδιας κατεύθυνσης επιλέγουν ένα από τα παρακάτω μαθήματα «επιλογής»:

 • Ηλεκτρονικά Συστήματα & Κανάλια Διανομής στον Τουρισμό (6 ECTS)
 • Επενδυτικές Μελέτες και Χρηματοδότηση στον Τουρισμό (6 ECTS)

Με αποφάσεις των οργάνων μπορεί να γίνει τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων.

Μπορείτε να κατεβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή τα αναλυτικά περιγράμματα όλων των μαθημάτων εδώ.

Γ’ εξάμηνο σπουδών:

Το Γ΄ εξάμηνο προορίζεται για την εκπόνηση μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας από τους φοιτητές. Το θέμα της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του κάθε φοιτητή πρέπει να είναι ενταγμένο στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της «Κατεύθυνσης» εξειδίκευσης που επέλεξε ο φοιτητής.

Ο Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας είναι διαθέσιμος εδώ.

 

Καινοτομικότητα και ευελιξία του προγράμματος σπουδών:

Τα μαθήματα που προσφέρονται στο Π.Μ.Σ. έχουν ως σκοπό να παράσχουν τη μέγιστη δυνατή πληρότητα γνώσεων στους αποφοίτους του προκειμένου αυτοί να καταλάβουν θέσεις ευθύνης, και τα επιδιωκόμενα μαθησιακά τους αποτελέσματα στοχεύουν να παράσχουν στις επιχειρήσεις και στους φορείς του τουρισμού (των οποίων φάσμα καλύπτει μεγάλο ποσοστό του παραγόμενου ΑΕΠ της χώρας) τη δυνατότητα να γίνουν πρωτοπόροι στο συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον του παγκόσμιου και εθνικού τουριστικού κλάδου.

Για να διασφαλιστεί η επάρκεια του εύρους και της εμβάθυνσης του Π.Μ.Σ. για την εξασφάλιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του και για να διασφαλιστεί η ανταπόκριση του Μεταπτυχιακού και του περιεχομένου του στις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης και της πρακτικής του τουριστικού κλάδου, και λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή εμπειρία από ομοταγή Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, αναπτύσσονται στη δομή του προγράμματος σπουδών οι 3 Κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ. που παρουσιάστηκαν παραπάνω, προκειμένου να προβλεφθούν εγκαίρως οι νέες τάσεις και να αξιοποιηθούν προς όφελος της προσδοκώμενης τουριστικής ανάπτυξης.

Οι 3 Κατευθύνσεις αναπτύχθηκαν με κύριους άξονες:

 • α) τη σφαιρικότητα των γνώσεων, και
 • β) τη συνεχή αλληλεπίδραση των παραγόντων που συνθέτουν το σύγχρονο τουριστικό φαινόμενο.

Ο απόφοιτος του Π.Μ.Σ. οφείλει να γνωρίζει αφενός το πώς θα επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα στον τομέα ευθύνης του, οφείλει όμως επίσης να γνωρίζει τις τυχόν αλληλεπιδράσεις που θα έχουν οι αποφάσεις του σε άλλους τομείς της τουριστικής δραστηριότητας (πχ. φυσικό, κοινωνικό ή πολιτιστικό περιβάλλον). Ως εκ τούτου, απαιτείται η ανάπτυξη ενός διευρυμένου πλέγματος γνώσεων, στο τομέα της οικονομίας, του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, των μεταφορών, της διοίκησης, και των νέων τεχνολογιών. Ακόμα, οι 3 Κατευθύνσεις προσφέρουν στον φοιτητή πολύ υψηλή ευελιξία επιλογών καθώς και δυνατότητα προσαρμογής του Π.Μ.Σ. στις προσωπικές του ανάγκες και απαιτήσεις. Κατά συνέπεια, η ευελιξία του παρόντος προγράμματος σπουδών είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του, προσφέροντας τη δυνατότητα να υπάρχει αφενός διαρκής προσαρμογή στις παγκόσμια μεταβαλλόμενες συνθήκες της τουριστικής βιομηχανίας, και αφετέρου προσαρμοστικότητα στις ανάγκες των φοιτητών.