Το Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών» αναπτύσσεται σε 3 εξάμηνα σπουδών, διάρκειας 13 εβδομάδων το κάθε ένα. Τα δύο πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές παρακολουθούν συνολικά 10 μαθήματα (δηλαδή, 5 μαθήματα κάθε εξάμηνο), ενώ το τρίτο εξάμηνο εκπονούν τη μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργασία. Κάθε μάθημα είναι διάρκειας 3 διδακτικών ωρών και αντιστοιχεί σε 6 πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS. Το σύνολο των σπουδών στο Π.Μ.Σ. αντιστοιχεί σε 90 πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS.

Επίσης προβλέπεται η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών σε σεμινάρια, workshops, ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις σε σχετικούς χώρους εργασίας. Τα προσφερόμενα μαθήματα καθώς και το περιεχόμενό τους αποτελούν – εφ’ όσον είναι αναγκαίο – αντικείμενο ετήσιας επικαιροποίησης από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, ώστε το προσφερόμενο πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. να ανταποκρίνεται διαχρονικά στις διεπιστημονικές εξελίξεις τόσο της Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών, όσο και της αγοράς εργασίας.

Κύρια γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων σε κάθε τους μορφή (θεωρία, ασκήσεις, εργαστήρια, εξετάσεις, κλπ), είναι η Ελληνική. Το αυτό ισχύει και για τη Διπλωματική Εργασία. Παρέχεται εντούτοις η δυνατότητα διδασκαλίας ολόκληρων ή μεμονωμένων μαθημάτων στην Αγγλική γλώσσα, καθώς και η εκπόνηση εργασιών και τελικών γραπτών εξετάσεων στην ίδια γλώσσα. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας στην Αγγλική γλώσσα είτε στο σύνολό της είτε εν μέρει, εφόσον οι φοιτητές το επιθυμούν. Κατά συνέπεια, οι υποψήφιοι φοιτητές του Π.Μ.Σ. πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά την Αγγλική γλώσσα.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Ανάλογα με τις ανάγκες λειτουργίας του Π.Μ.Σ., η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται με ταυτόχρονη φυσική παρουσία των φοιτητών και των διδασκόντων (δια ζώσης) ή/και σε ειδικές περιπτώσεις με ευέλικτες μορφές εκπαίδευσης (χωρίς αναγαστική ταυτόχρονη φυσική παρουσία φοιτητών και διδασκόντων) όπως για παράδειγμα μέσω του Διαδικτύου.

Ανάλογα με τις ανάγκες λειτουργίας του Π.Μ.Σ., μέρος της διδασκαλίας των μαθημάτων δύνανται να διεξάγονται έως ποσοστό 30% του φόρτου τους με εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω σύγχρονων και ασύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνολογιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και τα διδασκόμενα μαθήματα εδώ.