Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών» με τις ακόλουθες κατευθύνσεις (εξειδικεύσεις):

  1. Διοίκηση Ξενοδοχειακών & Ταξιδιωτικών Επιχειρήσεων
  2. Μάρκετινγκ & Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών
  3. Διοίκηση Ειδικών Μορφών Τουρισμού

Ο τίτλος της κατεύθυνσης που επιλέγει ο κάθε φοιτητής, αναγράφεται στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης που του απονέμεται.

Για να διασφαλιστεί η επάρκεια του εύρους και της εμβάθυνσης του Π.Μ.Σ. για την εξασφάλιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του και για να διασφαλιστεί η ανταπόκριση του Μεταπτυχιακού και του περιεχομένου του στις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης και της πρακτικής του τουριστικού κλάδου, και λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή εμπειρία από ομοταγή Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, αναπτύσσονται στη δομή του προγράμματος σπουδών οι 3 Κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ. που παρουσιάστηκαν παραπάνω, προκειμένου να προβλεφθούν εγκαίρως οι νέες τάσεις και να αξιοποιηθούν προς όφελος της προσδοκώμενης τουριστικής ανάπτυξης.

Οι 3 Κατευθύνσεις αναπτύχθηκαν με κύριους άξονες:

  • α) τη σφαιρικότητα των γνώσεων, και
  • β) τη συνεχή αλληλεπίδραση των παραγόντων που συνθέτουν το σύγχρονο τουριστικό φαινόμενο.

Στην Αγγλική γλώσσα, οι μεταπτυχιακοί τίτλοι που απονέμονται έχουν τις παρακάτω ονομασίες:

Master of Science in Tourism Management & Business Administration, with specialisation in:

  1. Hotel & Travel Management
  2. Tourism Destination Marketing & Management
  3. Management of Special Interest Tourism