Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η παραγωγή αφενός μεν γνώσης στον επιστημονικό χώρο της Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών και αφετέρου η μετάδοσή της στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που θα το παρακολουθούν, επιτυγχάνοντας έτσι τον ευρύτερο σκοπό του Π.Μ.Σ. που είναι η παροχή στην τουριστική βιομηχανία στελεχών υψηλού επιπέδου που μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών, αλλά και η παροχή με ειδικευμένους ανθρώπινους πόρους στους δημόσιους και στους μη κρατικούς φορείς του τουρισμού για να συμβάλουν στη βιώσιμη τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Σκοποί του Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών είναι:

  • Η εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης των Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών αλλά και σε συναφείς επιστημονικές περιοχές, όπως η διεθνής δραστηριοποίηση μιας τουριστικής επιχείρησης, το μάρκετινγκ και η προώθηση, η διοίκηση των ανθρώπινων πόρων, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών,
  • Η προώθηση της θεωρίας και η ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών, της σε επιμέρους κλάδους του τουρισμού, όπως: τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις φιλοξενίας, τις αεροπορικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις ταξιδιών, τις επιχειρήσεις ακτοπλοΐας και κρουαζιέρας, τη βιώσιμη ανάπτυξη τουριστικών προορισμών, την διαχείριση τουριστικών προορισμών, και τη διαχείριση πολιτιστικών πόρων και πολιτιστικού τουρισμού.
  • Η εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος και των ομόλογων Τμημάτων άλλων Α.Ε.Ι. και η διαμόρφωση υψηλού επιπέδου στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στον επαγγελματικό χώρο των τουριστικών επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών.
  • Η προετοιμασία ανθρώπινων πόρων υψηλού επιπέδου με εξειδίκευση στην καινοτομία, στην ανταγωνιστικότητα και στην εξωστρέφεια των τουριστικών επιχειρήσεων, οργανισμών και φορών των τουριστικών προορισμών, κάτι το οποίο είναι αναγκαίο ζητούμενο για την τόνωση και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας και της τουριστικής βιομηχανίας στο σύνολό της.