Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία διοικητικά όργανα, τα οποία είναι:

α) ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού: Ευάγγελος Χρήστου

β) η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.: Ευάγγελος Χρήστου, Φώτης Κιλιπίρης, Χρυσούλα Χατζηγεωργίου, Τάνια Καπίκη, Παναγιώτης Κασσιανίδης

γ) η Υπεύθυνη Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας του Π.Μ.Σ.: Τάνια Καπίκη, σε συνεργασία με την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (Ομ.Ε.Α) του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού.

δ) η Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

Υπεύθυνος Γραμματείας του Μεταπτυχιακού: Παναγιώτης Παπαγεωργίου

Υπεύθυνη Τεχνικών Υπηρεσιών: Ιωάννα Σιμέλη

Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. απαρτίζεται από πέντε μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού, τα οποία ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος με διετή ανανεώσιμη θητεία. Η Συντονιστική Επιτροπή είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει με διετή ανανεώσιμη θητεία το Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος είναι και Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής.