Η λειτουργία του Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών ρυθμίζεται από :

  1. Το θεσμικό πλαίσιο μεταπτυχιακών σπουδών (ν. 3685/τ.Α’ 148/16-7-2008)
  2. Το Νόμο σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης (ν. 4485/τ.Α’ 114/4-8-2017)
  3. Το ΦΕΚ ίδρυσης του Π.Μ.Σ. (ΦΕΚ τ.Β’ 2299/23-10-2015)
  4. To ΦΕΚ τροποποίησης του Π.Μ.Σ. (ΦΕΚ τ.Β’ 4409/30-12-2016)
  5. Το ΦΕΚ επανίδρυσης του Π.Μ.Σ. (ΦΕΚ τ.Β’ 1535/4-5-2018)
  6. Τον κανονισμό σπουδών του Π.Μ.Σ. (ΦΕΚ 5086/14-11-2018)
  7. Το ΦΕΚ μετεξέλιξης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΦΕΚ τ.Α’ 4610/7-5-2019)
  8. Την απόφαση επανίδρυσης του Π.Μ.Σ. από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 12, το άρθρο 8, και την παρ.10 του άρθρου 55, του Ν.4610/2019 (ΑΔΑ: Ω5ΖΞ46ΨΖ3Π-ΑΛΟ
  9. Το ΦΕΚ επανίδρυσης του ΠΜΣ (3463/Β’/13-9-2019)
  10. Το ΦΕΚ του Κανονισμού Σπουδών (3530/Β’/26-8-2020)

Μάθετε για τα όργανα διοίκησης του μεταπτυχιακού εδώ.