Υποβολή Αιτήσεων για το Διά Ζώσης ΠΜΣ

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή φοιτητών στο Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών» για το εαρινό εξάμηνο 2017-2018 (με έναρξη των μαθημάτων τον Φεβρουάριο του 2018).

Οι ενδιαφερόμενοι για εισαγωγή στο δια ζώσης πρόγραμμα σπουδών, καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού, στο email: information@tourismmaster.gr την Aίτηση και το Bιογραφικό σημείωμα που βρίσκονται διαθέσιμα παρακάτω. Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας αιτήσεων μέχρι και την Δευτέρα 8/1/2018. Έναρξη μαθημάτων: Φεβρουάριος 2018.

  • Κατεβάστε την Έντυπη Αίτηση, (docx , pdf)
  • Κατεβάστε το υπόδειγμα για το Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, (docx , pdf)

Θα ακολουθήσει συνέντευξη των υποψηφίων. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης οι υποψήφιοι θα πρέπει να φέρουν μαζί τους και να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή τα παρακάτω δικαιολογητικά της υποψηφιότητάς τους:

  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα & Φωτογραφία
  • Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος, με απόφαση αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ εφόσον πρόκειται για τίτλο αλλοδαπής (απλή φωτοτυπία),
  • Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας με ακριβή Μέσο Όρο (απλή φωτοτυπία),
  • Δύο συστατικές επιστολές (docx , pdf ),
  • Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ΑΣΕΠ (η απόδειξη της γλωσσομάθειας γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται από τις προκηρύξεις διαγωνισμών του ΑΣΕΠ) ή TOEFL (Test of English as a Foreign Language) με σκορ τουλάχιστον 72 στο Internet-based test, ή άλλο ανάλογο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής (απλή φωτοτυπία)
  • Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Διακρίσεις, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου (εάν υπάρχουν), τίτλοι ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν),
  • Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν)