Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη δομή, τη διοίκηση και τη λειτουργία του Μεταπτυχιακού:

Γενικά για το Μεταπτυχιακό

Όργανα Διοίκησης του Π.Μ.Σ.

Θεσμικό πλαίσιο Λειτουργίας και Κανονισμοί